Sluiting van een Sikh Tempel in Vilvoorde

Inès Wouters

Inès Wouters

Inès Wouters, Avocate au Barreau de Bruxelles, Droit des libertés religieuses, philosophiques et économiques (droit fiscal).
Inès Wouters

 

VORDERING TOT SCHORSING BIJ UITERST DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID VOOR DE RAAD VAN STATE

De Heer Eerste Voorzitter van de Raad van State

Wetenschapstraat 33

1040 Brussel

Per fax (deurwaarder van wacht) : 02/230.68.41

Telefoon deurwaarder : 02/234.96.44/11

Nederlandstalige zaken : 02/234.98.65

VOOR :

  1. ZURNAIL SINGH – n° 591-5686282-50, Fernand Bernierstraat 41A, 1060 Brussel
  1. AMRIK SINGH – n° 591-9990960-62, Groothertogstraat 37, 1040 Brussel
  1. GILL PARAMJIT SINGH – n° 63.02.14-653.70, Leuvensestraat 657, 1930 Nossegem
  1. JASVIR SINGH – n° 591-8086775-84 Sint-Janstraat 41, 8840 Staden

 

  1. GURMEET SINGH Prof. Jozef Vercoulliestraat 30, 8400 Ostende M. Harvinder SINGH, Hustsepotstraat, 1, 9052 Zwijnaard ;

               

Met als raad Mr Inès WOUTERS, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan, 50/3 (fax : 02/502.80.25), bij wie woonstkeuze wordt gedaan.

 

Verzoekers,

 

 

TEGEN :        De gemeente Vilvoorde, vertegenwoordigd oor haar college van Burgemeester en schepenen, Grote Markt, 1800 Vilvoorde

 

Tegenpartij,

 

 

Aan de Heer Eerste Voorzitter, de Dames en Heren Voorzitters en Staatsraden van de Raad van State

 

Verzoekster vordert, bij huidige verzoekschrift, de schorsing van de administratieve besluit van 20 oktober 2014 genomen door de Burgemeester van Vilvoorde en genotifieerd op 21 oktober 2014.

 

Dit besluit verordent :

[if !supportLists]-          [endif]De sluiting van de Sikh Tempel « GURU NANAK SAHIB »,  Lange Molensstraat, 14, 1800 Vilvoorde voor een termijn van één maand, meerbepaald van 20 oktober tot 20 november 2014

 

[if !supportLists]-          [endif]Navolgens, zijnde vanaf 21 november 2014, het respecteren van een sluitingsuur tussen 20 en 7 u.

 

[if !supportLists]-          [endif]Ingeval van niet naleving, administratieve verzegeling van de Tempel.

Verzoeker zal tevens een verzoekschrift tot nietigverklaring indienen tegen de bestreden beslissing, ondermeer voor schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten, overschrijding of afwending van bevoegdheid en schending van art 9 en 14 van het EVRM , en hij meent dat de voorwaarden om tot schorsing te beslissen voorhanden zijn.

 

[if !supportLists]1.     [endif]De feiten

 

Zich steunend op verschillende politieverslagen heeft de Burgemeester van Vilvoorde beslist een besluit uit te vaardigen om voormelde tempel voor een periode van een maand vanaf 20 oktober 2014 te sluiten.

Menende dat er in de omgeving van de Tempel sprake is van mensenhandel, de facto de aanwezigheid van personen zonder geldige verblijfsdocumenten die in de tempel opvang en onderdak zouden vinden en nadien naar andere plaatsen zouden doortrekken.

Dat echter deze beslissing werd genomen op de vooravond van het Diwali-feest, de meest belangrijke Indische feestdag van het jaar.

Dat zelfs buiten deze feestdag reeds een duizendtal Sikhs iedere week de tempel bezoeken om er hun geloof te belijden.

Dat het feest van Diwali dit jaar plaatsvindt van 22 tot 27 oktober.

Dat dit besluit tot sluiting dat in werkelijkheid de Sikh gelovigen treft, gebaseerd is op de overtuiging dat er sprake is van “mensensmokkel” die misbruik zou maken van de tempel en zijn “faciliteiten” (opvang en voedsel)

Verzoekers hebben een ontmoeting gehad met de Burgemeester om deze, voor de geloofsgemeenschap, ingrijpende gevolgen uit te leggen.

De Burgemeester meende dat de sluiting van de tempel een “sterke” boodschap uitzend aan enerzijds (vermeende) smokkelaars en anderzijds de gerechtelijke diensten belast met hun vervolging.

Deze bekommernissen zijn echter vreemd aan bekommernissen van openbare orde en, in ieder geval, aan de subjectieve rechten van de gelovigen om te mogen beschikken over hun gebedsplaats, zeker op een bijzonder cruciaal moment, zijnde het grote jaarlijkse feest van, in dit geval, de Sikh gemeenschap.

De Burgemeester heeft tevens gemeend dat de verantwoordelijken van de tempel “geen medewerking” verlenen omdat de tempel 24u/dag open blijft en dit 7 dagen op 7.

Dat het echter inherent aan het Sikh geloof en de traditie is dat de tempel steeds open is om iedereen die zich er toe wendt te kunnen ontvangen.

Dat de traditie van gastvrijheid diep geworteld is in het geloof en de traditie. Het uitdelen van voedsel aan om het even wie die zich ertoe wendt is één van de typische eigenschappen van deze traditie.

Dat het echter geen twijfel lijdt dat dit echter geen enkel onwettig karakter heeft, net zo min als het feit de tempel te bezoeken, zelf voor mensen zonder papieren, zelfs illegalen. Het echter niet aan de verantwoordelijken van de tempel om de identiteit van de bezoekers te controleren, ook omdat deze precies open is aan allen die de tempelregels respecteren

 

De vrijheid van godsdienst, zowel wat de gelovigen als de tempel als instelling betreft wordt beschermd door artikel 19 van de Grondwet en artikel 9 en 14 van het EVRM.

  1. Ontvankelijkheid

Huidig verzoekschrift is manifest ontvankelijk zowel wat beterft rationae materiae que rationae temporis.

Wat dit laatste betreft moet er worden op gewezen dat na de notificatie nog werd getracht tot een minnelijke oplossing te komen door te trachten een, minstens tijdelijke, opschorting van het besluit te bekomen, zonder resultaat.

  1. Met betrekking tot de middelen

EERSTE MIDDEL : schending van art. 135, § 2, 134quater en 134quinquies van de nieuwe Gemeentewet, artikelen 1 tot 3 van de Wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de formele motivering van bestuurshandelingen alsook de afwezigheid van voldoende aangepaste, pertinente en wettelijk toegelaten motieven ;

 

AANGEZIEN, EERSTE ONDERDEEL : dwaling in rechte ;

De Burgemeester beroept zich op art. 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet ;

TERWIJL ;

Aangezien het inzake gaat om de sluiting van een gebouw op grond van openbare orde door de Burgemeester, nog onafgezien van het feit dat deze legitiem en wettelijk zou zijn – QUOD CERTE NON –  had deze beslissing dienen gesteund te zijn op artikelen 134quater en quinquies van de Nieuwe Gemeentewet.

Dat uw raad besliste (Arresten RvSt. n°227.340 van 9 mei 2014) : (eigen vertaling)

« Aangezien het eerste middel is genomen uit de schending van artikelen 133, 135, alinea 2, ent 134quater van de Nieuwe Gemeentewet, artikelen 1 tot 3 van de wet op de formele motivering van bestuurshandelingen alsook van de afwezigheid van voldoende aangepaste, pertinente en wettelijk toegelaten motieven, terwijl, sinds de invoeging, in de Nieuwe Gemeentewet van art. 134quater, indien de Burgemeester meent dat enkel de sluiting van een gebouw een einde kan maken aan de verstoring van de openbare orde, veroorzaakt door gedragingen die zich hierbinnen afspelen dan dient zijn beslissing noodzakelijkerwijze gesteund te zijn op deze bepaling en niet op artikelen 133, alinea 2, en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet zodat in het licht van de motivatie van de bestreden beslissing, alsook het administratief dossier, deze zich had moeten steunen op artikel 134quater van de Nieuwe Gemeentewet;

[…]

In acht nemende dat, indien de toepassingsvoorwaarden van artikel 134quater verenigd zijn en de Burgemeester meent de sluiting van het betrokken gebouw te moeten bevelen, hij zich op deze bepaling dient te steunen en dit met uitsluiting van de artikelen 133, alinea 2, en 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet ; » (eigen onderlijning)

Dat in casu noch artikel 134quater, noch artikel 134quinquies werden ingeroepen terwijl dit manifest, in het licht van de in de bestreden beslissing uiteengezette motivatie, wel het geval had dienen te zijn.

AANGEZIEN, TWEEDE ONDERDEEL : afwezigheid van uitdrukkelijke, afdoende en wettelijk toelaatbare motivering ;

De Burgemeester beroept zich op artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet ;

  • 2. De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede

politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare

wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is

gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de

gemeenten toevertrouwd:

1° alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en

pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het

slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen

van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om

wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat

schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer

betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van

dit artikel;

2° het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met

volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht

en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren;

3° het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op

jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en

spelen, in drankgelegenheden, kerken en andere openbare plaatsen;

4° het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of

meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde

eetwaren;

5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en

epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

6° het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste

dieren aanleiding kunnen geven.]

(W. 27.5.1989 – art. 2 – B.S. 30.5.1989)

7° [het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan

van alle vormen van openbare overlast]

(W. 13.5.1999 – art. 7 – B.S. 10.6.1999)

 

TERWIJL ;

Geen van de in het besluit aangehaalde motieven laat toe vast te stellen dat de maatregelen betrekking hebben op de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare plaatsen.

De Burgemeester heeft feiten (waarvan het bestaan trouwens nog niet onomstotelijk werd vastgesteld) van mensenhandel willen beteugelen, die tot de bevoegdheid van de gerechtelijke diensten behoren en niet deze van de Gemeente, behoudens toepassing van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet.

Bovendien toont de toevoeging van  artikel 134quinquies in gezegde wet in plaats van de toevoeging van een punt 8° aan art 135, §2, duidelijk aan dat de Wetgever niet de bedoeling had om de beteugeling van mensenhandel onder te brengen in de regeling van “openbare orde”.

Hieruit blijkt dat de bestreden beslissing behept is met afwezigheid van uitdrukkelijke, afdoende en wettelijk toelaatbare motivering ;

Over het TWEEDE MIDDEL genomen uit de scheding van artikel 9 van het EVRM : vrijheid van godsdienst

AANGEZIEN ;

De Burgemeester met de door hem genomen beslissing ondermeer de vrijheid van eredienst aantast van de gelovigen die de betrokken tempel bezoeken, zonder dat deze aantasting voldoende gerechtvaardigd wordt.

TERWIJL ;

Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst als volgt definieert :

“1.Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.”

Deze vrijheid heeft uiteraard grenzen, met name op het gebied van openbare orde.

Echter is er niets in het genomen besluit dat toelaat te begrijpen waarom de inzake opgelegde begrenzing gerechtvaardigd is en, meerbepaald waarin deze ingrijpende maatregel noodzakelijk is in een democratische samenleving. Inderdaad menen verzoekers dat deze maatregel in werkelijkheid mensen schaad die geen uitstaans hebben met de vermeende inbreuken die de Burgemeester wil bestraffen en waarbij de fundamentele principes van godsdienstvrijheid worden geschaad omdat derden er misbruik van zouden maken.

Dientengevolge is het besluit manifest in strijd met artikel 9 EVRM

  1. Wat het bestaan van en ernstig en moeilijk herstelbaar nadeel in hoofde van verzoekers betreft en het spoedeisend karakter;

Het bestreden besluit valt op de vooravond van Diwali, het grootste Indische feest van het jaar.

Dit feest begint dit jaar op 22 oktober 2014 en eindigt op 27 oktober (zie documentatie in bijlage). Het is het equivalent van Kerstmis in het westen en families hebben reeds hun schikkingen getroffen waarbij er verschillende van veraf komen. Buiten dit feest zijn er wekelijks reeds een duizendtal gelovigen die wekelijks naar de tempel komen.

Het gaat inzake om een inbreuk op het recht om een plaats te hebben waar zij eredienst kunnen vieren, die in de buurt gelegen i.

Er bestaan immers maar een beperkt aantal Sikh tempels in Belgie (SintTruiden, Leuven, Oostende, Luik…en Vilvoorde).

Het besluit tot sluiting dat in werkelijkheid Sikh gelovigen straft is gebaseerd op de overtuiging dat er “mensensmokkel” zou bestaan die de tempel en meer bepaald de traditionele en religieuze gastvrijheid ervan (voedsel, onderdak) zou misbruiken.

Verzoekers en hun raadslieden hebben de Burgemeester ontmoet om de zware gevolgen voor de gelovigen uit te leggen in een poging om tot een akkoord te komen.

Aangezien alle minnelijke mogelijkheden nu zijn uitgeput zijn zij verplicht langs gerechtelijke weg te ageren.

OM DEZE REDENEN,

En alle anderen, te doen gelden in de loop van de procedure,

Verzoeken verzoekers U, Mijnheer Eerste Voorzitter, Dames, Heren Voorzitters en Staatsraden die de Raad van State vormen Het Besluit, genomen op 20 oktober 2014 door de Burgemeester van Vilvoorde, tot sluiting van de Sikh tempel « GURU NANAK SAHIB », Lange Molensstraat, 14 te 1800 Vilvoorde gedurende een periode van een maand, zijnde van 20 oktober 2014 tot 20 november 2014 waarna een sluitingsuur moet worden gerespecteerd van 20 tot 7u en in geval van niet respect van de maatregel de verzegeling van de lokalen, wordt geschorst ;

Tevens tegenpartij te veroordelen tot de kosten

 

Brussel 22 oktober 2014

Voor verzoekers,

Hun raad,

Inès WOUTERS

IN BIJLAGE :

– Kopie van het Bestreden besluit

– Documentatie mbt Diwali

image_pdfimage_print

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>